Tiobarnsmamma

Från krasch till nuläge

Jag kraschade vid jul/nyår 2015

2016-02-02 blev jag sjukskriven

42 årig kvinna som sedan några

månader uppvisar symptom på

depression med panikattacker

Söker vårdcentral och sätts in

på antidepressiv behandling

och sömnläkedel.

Insomningssvårigheter

och frekventa uppvaknanden

med totalt 4 h sömn per natt.

Nedsatt koncentrationsförmåga

Nedsatt fysisk ork. Nedstämdhet.

Förhöjd ångest och panikattacker

med kroppsliga symtom.

Rastlöshet.

Uppfyller kriterier för paniksyndrom

och recividerande depression.

pågående medelsvår period

efter utredning med självskattningar

och MINI intervju

Låg fysisk och psykisk uthållighet

vilket leder till svårighet

att arbeta långa pass

Nedsatt förmåga

till social interaktion

vilket försämrar förmåga

att kommunicera och ge service.

Begränsas ytterligare på grund av

sömnsvårigheter

Behov av lång återhämtning

som del i tillfrisknandet.

Åtgärd

Medicinering,

Samtal

Fortsatt utredning

2016-02-26

Opereras för karpaltunnelsyndrom

Kan inte använda höger hand

2016-04-05

Reviderade pågående depression

medelsvår episod

Samt F410 och G479 och G560

43 årig kvinna med depression

panikångestattacker och insomni

Behandlas för detta på VC

Sedan januari 2016

Depressionen har inte kunnat

behandlas trots två

behandlingsförsök pga biverkningar

På grund av psykiatrisk status

ej kunnat ta sig till sedvanlig KBT

Fortfarande dålig effekt

av ett tredje försök

med antidepressivt preparat,

fortsätter och har grupp samtalterapi

Har provat arbeta 3 h per dag

men snabbt reagerat

med spänningshuvudvärk

trötthet och panikattacker

Åtgärd

KBT, sömnskola, sömnmedel

antidepressivehandling,

ångestdämpande

2016-04-07

Karpaltunnelsyndrom

Kvinna som på grund av

karpaltunnelsyndrom

triggerfinger dig 3

höger hand opererats 26/2 2016

Nu kvarstående belastningssmärta

och svullnad från op.områdena

nedsatt kraft i handen/handleden

Kan i nuläget ej lyfta

och ej arbeta lätt

repetetivt med höger hand

och ska undvika denna typ

av belastning för utläkning

Åtgärd

Arbetsterapeutisk rehabilitering

2016-08-29

Reviderade depression

medelsvår episod

Sover max 2-3 timmar i sträck

trots läkemedelsbehandling

Vaknar ofta av mardrömmar

med kroppsliga symtom i form av

kallsvett, törst, hjärtklappning

Ligger sedan och grubblar

och får inte stopp på tankarna

Fortsatt känsla av att vara

på gränsen till vad hon klarar av

Emotionellt känslig, nära till gråt

trött fysiskt och psykiskt, nedstämd

svårt att koncentrera sig,

kort uthållighet, behov av lång

återhämtningstid efter aktiviteter

Ovanstående symtom leder till

oordning på tankarna

Och på grund av symptomen

har patienten inte förmåga

till långa arbetsdagar

och ej förmåga till god social

förmåga eller uppmärksamhet

samt på grund av panikattacker

Behöver tiden för återhämtning

för att inte förvärra nuvarande

sjukdom, men även för att

kunna ta sig till KBT och sömnskola

På grund av kvarstående värk

inte förmåga att belasta handen

Se föregående intyg

från ortopeden

Åtgärd

KBT, sömnskola, sömn läkemedel

antidepressiv behandling fortsätter

ångestdämpande

Planering är att försöka

så småningom börja arbeta

med deltid

Pat har provjobbat under sommar

men klarade inte.

Har fått tid hos psykiatriker 15/9

2017-03-02

Utmattningsyndrom

Se tidigare intyg

Fortfarande uttalande depressiva

besvär med nedstämdhet

panikatattacker, nästan dagligen

sömnstörning med flertal

uppvaknande under natten

Svåra koncentrationssvårigheter

Minnesstörningar, likgiltighet,

utmattning, konstant inte oro,

Fick kraftiga biverkningar

av nyinsatt medicin

som hon var tvungen att sätta ut

Försämring senaste 2 veckorna

Nedsatt stämning

med panikattacker, inte oro,

hjärtklappningar, tecken på stress,

koncentrationssvårigheter

minnesstörningar, sömnstörning,

orkeslöshet, intresseförlust

Stresskänslig, uttröttbarhet,

nedsatt koncentrationsförmåga

(Kan inte läsa, titta på tv osv)

För att klara vardagen, orkeslöshet,

att sköta sin hygien eller klä på sig

Gråter ofta.

Arbetsförmågan bedöms fortsatt

vara helt nedsatt.

Behov av länge återhämtningstid

Åtgärd

Medicinering, tät uppföljning

vård och stödsamordnare

I behov av diagnostiskt utredning

och behandling.

Ev psykoterapi

detta dock ej aktuellt pga

det dåliga mående

Komplicerad svår

psykosocial stressituation

2018-03-13

Blandade ångest

och depressionstillstånd

Mångårig problematik

med svängande stämningsläge

och svårigheter att hitta struktur

och rutin i vardagen utan familj.

Är under utredning för bipoläritet

och ADHD via ÖVP Mora

och har stabiliserats på Lamotrigin

men ännu inte fått diagnos

och inte uppnått remission

Har en tydlig nedstämdhet

och ångest.

Sänkt grundstämning med ofta

förekommande panikattacker

Har förbättrats något

efter insättning av medicin

men är fortfarande inte helt stabil

Har sömnstörning,

svårigheter med konc och minne

och konstant inte oro.

Hög stresskänslighet.

Hög uttröttbarhet

Behöver lång tid för återhämtning

efter aktiviteter.

Har svårt med nyinlärning

Intryckskänslig, klarar inte många

intryck på samma gång.

Svårt att se sina egna behov.

Långvarig och komplex problematik

Åtgärd

Vila, sociala kontakter, utevistelse

2018-04-11

Blandade ångest

och depressionstillstånd

Utredning med frågeställning

ADHD/bipolär/personlighetssyndrom

genomförs under april-maj 2018

I bedömningsfas för psykoterapi

vid Mora psyk ÖV.

Mycket affektinstabil, impulsiv

ständig ångest med panikattacker

Svår koncentrationsstörning

och rastlöshet,

Pat går även hos privat

psykiatriker/terapeut

Sömnstörning trots behandling

Svår koncentrationsstörning

och oförmåga till fokus

och uthållighet dels pga

outrett grundtillstånd, dels pga

trötthet till följd av sömnstörning

dels på grund av pågående

depressiv fas.

Täta och snabba

stämningssvängningar

och uttald impulsivitet, leder till

svårigheter att fungera optimalt

i mellanmänskligt samspel.

Pågående utredning.

Stark misstanke om underliggande

tillstånd som kräver behandling

Efter utredning och lämpliga

insatser bör patienten komma

ifråga för anpassad

arbetsrehabilitering med successiv

upptrappning.

I nuläget ej tillräckligt stabil

Åtgärd

Utredning avseende grundtillstånd

2018-07-25

Blandade ångest

och depressionstillstånd

Kraftiga humörsvängningar

trots medicinering

pågående utredning och

medicinändringar

Kronisk utmattningsyndrom

Sänkt stämningsläge, spänning

inte oro, rastlöshet, depressivt

tankeinnehåll, minnes och

koncentrationssvårigheter

Kognitiva störningar, sömnstörning

Energibrist. Uttalad sårbarhet

labilitet och stresskänslighet

Kraftigt sänkt inlärnings

och anpassningsförmåga

Överkänslighet för starka stimuli

Kraftigt sänkt förmåga att klara

mentalt, fysiskt och socialt

krävande situationer.

Oro och depressiva besvär.

Värk problematik,

och begränsad rörlighet

Socialfobiska reaktioner

Svårigheter att planera, strukturera

och utföra aktiviteter

Kan koncentrera sig max 15 min

på enkelt tv program

Klarar inte läsa mer än halv sida text

Mycket komplex i nuläget

invalidiserande problematik

svårt tillgänglig för behandling

Åtgärd

Utredning riktad mot ADHD

och bipolär sjukdom

2019-01-04

Blandade ångest- och

depressionstillstånd

Kraftiga humörsvängningar

trots stämningsstabiliserande

medicinering.

Kroniskt utmattningssyndrom.

Genomgått utredning

och fått diagnoserna

Bipolär sjukdom och ADHD.

2019-03-28

Blandade ångest- och

depressionstillstånd

Kraftiga humörsvängningar

trots stämningsstabiliserande

medicinering.

Kroniskt utmattningssyndrom.

Upptrappning

av stämningstabiliserare

pågår under april-maj.

Därefter sannolikt aktuellt med

centralstimulantia.

2019-07-03

Blandade ångest- och

depressionstillstånd

Komplex och blandad psykiatrisk

problematik i form av

bipolär sjukdom typ 2,

Långdragen utmattningssyndrom

med inslag av ångest och

depressiva symtom,

Långdragen ätstörningsproblematik.

Relativt nyligen avslutad

en neuropsykiatrisk utredning

som mynnade ut i en

ADHD-diagnos.

Vid föregående läkarbesök

upptrappning av

stämningsstabiliserande medicin

för att uppnå bättre stabilitet i

bipolariteten

sedermera med målsättning

att försiktigt insätta medicin

mot ADHD

i och med att symtombilden

präglats av uppenbara

neuropsykiatriska svagheter

enligt beskrivning nedan.

Lättdistraherbar under samtalet.

Svårt att sitta stilla,

motoriskt rastlöshet under samtalet.

Fluktuerande oro under samtalet.

Svårt att behålla koncentrationen

under en längre tid.

Tendens till hyperaktivitet

med sedermera sekundär

ökad trötthet.

Nedsatt psykisk uthållighet

och impulskontroll

(återkommande köpimpulser

som givit upphov till påfrestande

ekonomisk situation)

Svårigheter att varva ner på kvällarna

i anslutning till en hyperaktivitet

i tankarna med sekundära

insomningssvårigheter.

Sömnen är färgad av mardrömmar.

Återkommande hetsätningsepisoder

i ångestdämpande syfte

och sedermera

framkallande av kräkningar.

Nedsatt energi- och driftfunktioner

i anslutning till tendens till

hyperakivitetssvårigheter

samt att portionera energin.

Ökad uttröttbarhet.

Svårigheter att  genomföra

och slutföra påbörjade uppgifter

i anslutning till

en bristande koncentrationsförmåga.

Påbörjar flera handlingar samtidigt

utan att något blir klart.

Nedsatt organisationsförmåga.

Inre rastlöshet.

Nedsatt flexibel psykisk anpassning.

Begränsad förmåga

att hantera stress

och andra psykologiska krav.

Begränsad förmåga

att upprätthålla uppmärksamheten

vilket skapar problem

att skapa struktur i vardagen.

Således blandad och komplex

psykiatrisk problematik

som kräver ytterligare såväl

farmakologiska

som ofarmakologiska

(terapeutiska och psykopedagogiska)

insatser för att uppnå bättre stabilitet

i det psykiska tillståndet.

2019-10-01

Blandade ångest- och

depressionstillstånd

Kronisk umattningssyndrom

Bipolär sjukdom, ospecificerad

ADHD

Ätstörningar

KBT, just nu uppehåll,

återupptas inom någon månad.

Utprovning av medicinering

för ADHD.

Svår och komplex problematik

med flera interagerande diagnoser,

där man trots olika

främst farmakologiska insatser

ännu ej lyckats skänka patienten

någon förbättring.

2020-01-23

Blandade ångest- och

depressionstillstånd

Kronisk umattningssyndrom

Bipolär sjukdom, ospecificerad

ADHD

Ätstörningar

Statusmässigt märkbar nedsättning

av koncentrationsförmåga

och uppmärksamhetsspann.

Nedsatt initiativförmåga,

Ökad uttröttbarhet.

Beskriver förlamande trötthet

som följer på även lättare aktivitet,

till exempel kan ett par timmars

umgänge med vänner

göra henne utslagen

i ett par dagar efteråt

med kraftigt nedsatt initiativförmåga,

svår trötthet och allmän försämring

i symptombilden.

Senaste veckorna försämrat mående

pga yttre faktorer som lett.till

ökad ångest

och panikångestattacker

Svårt att komma till ro

och somna på nätterna.

Bristande struktur i vardagen

Nedsatt koncentrations- och

fokusförmåga

samt ökad uttröttbarhet

leder till nedsatt förmåga

att slutföra arbetsuppgifter,

nedsatt initiativförmåga leder till

nedsatt förmåga att påbörja dem.

Den svåra trötthet som hon erfar

efter ett par timmars ansträngning

hindrar henne i praktiken

från att ta sig för någon som helst

komplex aktivitet och nedsätter

hennes allmänna arbetsförmåga.

Åtgärd

Pågående traumaterapi.

Pågående utprovning och

dosjustering ADHD-medicinering.

Öka struktur i vardagen.

Minska ångest. Stabilisera mående.

Svår och komplex problematik

med flera interagerande diagnoser,

där man trots olika

främst farmakologiska insatser

ännu ej lyckats skänka patienten

någon förbättring.

2020-04-21

Diagnoser

Kronisk utmattningsyndrom

Bipolär sjukdom, ospecificerad

ADHD

Ätstörningar

Får fortfarande panikångest

Sömnstörningar i perioder

Kö för ADHD och bipoläritetsgrupp

när dessa återupptas igen

efter pågående pandemi

Ev. ny psykoterapi.

Ev. insats med Arbetsterapeut

och fysisk aktivitet på recept

Svår och komplex problematik

med flera interagerande diagnoser,

där man trots olika psykologiska

och farmakologiska insatser

ännu ej lyckats skänka patienten

någon förbättring

2020-09-11

Kronisk utmattningsyndrom

Bipolär sjukdom ospecificerad

ADHD

Ätstörningar

Statusmässigt märkbar nedsättning

av koncentrationsförmåga

och uppmärksamhetsspann.

Nedsatt initiativförmåga,

Ökad uttröttbarhet.

Beskriver förlamande trötthet

som följer på även lättare aktivitet,

till exempel kan ett par timmars

umgänge med vänner

göra henne utslagen i ett par dagar

efteråt med kraftigt nedsatt

initiativförmåga svår trötthet och

allmän försämring i symptombilden.

Senaste veckorna försämrat mående

pga yttre faktorer

som lett till ökad ångest

och ökade panikångestattacker

Svårt att komma till ro

och somna på nätterna.

Bristande struktur i vardagen.

Varierande energinivåer,

kronisk sömnstörning,

Är rastlös i samtalet, rusande tankar

och tappar fokus ofta.

Inga tecken på hypomani.

Dagliga energiförluster

som motiverar vila.

Nu utmattad senaste veckan,

får utmattningsfeber och värk,

spänd i käkar, axlar och kan ej sova.

Är ljud- och ljuskänslig.

Somnar på dagen

på grund av kronisk trötthet.

Försöker emellanåt gå ut i skogen,

men måste vila länge efteråt,

Ibland i flera dagar.

Kan inte koncentrera sig

Mycket varierande energinivåer,

Kronisk sömnstörning,

Nedsatt koncentrationsförmåga

och fokusförmåga

samt ökad uttröttbarhet

Leder till nedsatt förmåga att

slutföra arbetsuppgifter,

Nedsatt initiativförmåga leder till

nedsatt förmåga att påbörja dem.

Den svåra trötthet som hon erfar

efter ett par timmars ansträngning

hindrar henne i praktiken från

att ta sig för någon som helst

komplex aktivitet

och nedsätter hennes

allmänna arbetsförmåga.

200910: orkar inte vardagliga sysslor.

Går från sängen till soffan,..

Svår och komplex problematik

med flera interagerande diagnoser,

där man trots olika psykologiska

och farmakologiska insatser

ännu ej lyckats skänka patienten

någon förbättring

Öppenvårdskontakt.

Kö för ADHD- och bipolaritetsgrupp

när dessa återupptas igen

efter pågående pandemi

Väntelista

Psykoedukation vardagsstruktur

Ev. ny psykoterapi.

Väntelista med arbetsterapeut

och fysisk aktivitet på recept.

Sjukintyget förlängs längre tid

är vad som är brukligt

utifrån pågående pandemi

och svår komplex problematik.

 

Så ser det ut i nuläget

Allt är på vänt pga Corona

Och nu på måndag och tisdag

ska jag på utredning/bedömning

angående min arbetsförmåga

Så detta läkarintyg från 11 september

är alltså inte godkänt än

Men jag får fortfarande sjukpenning.

Skapa en blogg på LOPPI.se du också, klicka här!

Kommentarer
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.